ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

คลังสื่อ