🔔ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจครั้งที่ 4/2565🔔

📡📡 วันที่ 15 กันยายน 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ได้แก่ จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา,
ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการทำงาน
เวลา 08.30 -09.00 น.
นายสุรพล ท้าวพรหม กล่าวให้การต้อนรับ แนะนำศูนย์ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา ศพช.สระบุรี ” บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา แปลงปลูกผักสร้างความมั่งคงทางอาหาร และแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้น แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง 6 จังหวัด จำนวน 100 คน
เวลา 09.00-10.00 น.
สะท้อนการตรวจราชการในพื้นที่รอบปีที่ผ่านมา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 10:00 – 12.00 น.
พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 และบรรยายพิเศษหัวข้อ”การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 13.00 -14.30 น.วิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ก้าวต่อไปของการดำเนินงานกองทุนชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ .2566″โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เวลา 14.30 -16.30 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” บทบาทของพัฒนาชุมชนในการเสริมพลังการทำงานให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี” โดยนายไพบูลย์ บูรณะสันติ (อดีตผู้ตรวจราชการกรม)

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ชื่อ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี)
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)