🔔แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 🔔

📡📡📡 วันที่ 19กันยายน2565 : 07.45 น.
บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมใจกันร่วมการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และจัดกิจกรรมเรื่องเล่าเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์หน้าเสาธง
โดยนางสาวปฐมพร คงสมบูรณ์ นักทรัพยากรคนชำนาญการ
,นายสมเกียรติ ดาสุข พนักงานขับรถยนต์ ,นายธวัฒน์ วงศ์เวชพนักงานรักษาความปลอดภัย, นางสุทธิรัตน์ พวงมาลัย พนักงานทั่วไป เพื่อยกระดับความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ และความจงรักภักดีต่อองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพ เกิดความเกื้อกูล ความรักสามัคคีในหน่วยงาน อันจะส่งผลต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการที่ดีต่อไป.

❤️ Change for Good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸🗞ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
😍ก้วยเจ๋ง รายงาน😍
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#ชื่อ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี)
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#โคกหนองนาคาวบอย ศพช.สระบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)