🌻ศพช.สระบุรี ร่วมสนับสนุนและอำนายความสะดวกการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑🌻

🌻ศพช.สระบุรี ร่วมสนับสนุนและอำนายความสะดวกการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑🌻
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจจากผู้บริหารกรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินผลการดำเนินงาน (Monitoring & Evaluation) ในช่วงต้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน , และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน
สำหรับการประชุมฯ ได้รับความกรุณาจากท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้ต่างๆ ดังนี้
๑. นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายในหัวข้อ “แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
๒. นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน บรรยายในหัวข้อ“แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓.คุณเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อทวงติงจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน”
หลังจากนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบหมายภารกิจให้ทั้ง ๖ จังหวัด แบ่งกลุ่มจังหวัด ระดมความคิด พร้อมทั้งนำเสนอในประเด็น “ความคาดหวังของจังหวัด ที่มีต่อผู้ตรวจราชการกรม และระบบการตรวจราชการ” และสรุป/ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ด้านนางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจ้งข้อมูลพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจ (First Impression)ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ก่อนการประชุม และนางสาวนิสากร ทุมทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ อำนวยความสะดวกด้านที่พัก อาคารสถานที่สำหรับผู้เข้ารับบริการ และพี่น้องชาวพัฒนาชุมชน ๖ จังหวัดภาคกลางตอนบน เพราะที่นี่คือ “บ้านของนักพัฒนา”

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3Xi5Q1H
💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ ศพช.สระบุรี

………………………………………………………….
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾
✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)