🌻ศพช.สระบุรี สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻

🌻ศพช.สระบุรี สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌻

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมนวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาวนิสากร ทุมทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาวมลฤดี อุปไชย หัวหน้างานอำนวยการ และนางบังอร พรปัญญาวัฒน เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ และมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 8 คน แยกเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ สามารถติดตามประกาศผลการขึ้นบัญชีได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3i0HNnD

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ ศพช.สระบุรี

………………………………………………………….

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay #UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)