🌻วันที่สี่ของการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 @ศพช.สระบุรี 🌻

🌻วันที่สี่ของการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 @ศพช.สระบุรี 🌻

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 23.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ โดยศพช.สระบุรี ได้รับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 8 รุ่น รวม 980 คน จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในรุ่นที่ 1 เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง จาก 12 อำเภอ (อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี , อ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ,อ.จตุรพักตรพิมาน อ.จังหาร อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด , อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี , อ.เขาสวนกวาง อ.โคกโพธิ์ไชย อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ,อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รวม 120 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 20 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

🌾เวลา 05.00 – 07.30 น. วิชาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการร่วมทุน 3 ภาคี ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยคุณชัยดิฐ หุตานุวัชร์ ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

🌾เวลา 09.00 -12.00 น. วิชายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ โดยผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

🌾เวลา 13.00 -16.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” พัฒนากำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ศพช.สระบุรี โดยขุดคลองไส้ไก่ การปลูกพืชผักสมุนไพร การห่มดิน แห้งชาม-น้ำชาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

🌾เวลา 16.00 – 18.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน” โดยทีม ศพช.สระบุรี พร้อมด้วย อ.สุนทร แววมะบุตร และ อ.อดุลย์ วิเชียรชัย
🌾เวลา 19.00 – 23.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย ศาตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3kriOv8

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ศพช.สระบุรี💞

……….

#อำเภอ #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #Dcast

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)