🌻”BreakOutRoomZoomแผนงาน” โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ รุ่นที่1@ศพช.สระบุรี ก่อนปิดโครงการ ปมท.และรอง ผวจ.สระบุรี ย้ำ!”สร้างทีมเข้มแข็งด้วยใจและอุดมการณ์ฯ” 🌻

🌻”BreakOutRoomZoomแผนงาน” โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ รุ่นที่1@ศพช.สระบุรี ก่อนปิดโครงการ ปมท.และรอง ผวจ.สระบุรี ย้ำ!”สร้างทีมเข้มแข็งด้วยใจและอุดมการณ์ฯ” 🌻

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 17.30 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ โดยศพช.สระบุรี ได้รับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 8 รุ่น รวม 980 คน จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในรุ่นที่ 1 เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง จาก 12 อำเภอ (อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี , อ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ,อ.จตุรพักตรพิมาน อ.จังหาร อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด , อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี , อ.เขาสวนกวาง อ.โคกโพธิ์ไชย อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ,อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รวม 120 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 20 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

🌾เวลา 05.00 น. รับฟังการบรรยาย วิชาแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดยนายกฤษณะ พินิจ ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการจัดทำแผนฯ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในพื้นที่อำเภอของตน โดยกรอบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และบูรณาการงานให้เกิดความร่วมมือของมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
🌾เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ณ ลานพระพุทธพัฒนปชานาถ ศพช.สระบุรี / กิจกรรมกตัญญูสถานที่ โดยผู้เข้าอบรมร่วมกันทำความสะอาดสถานที่การฝึกอบรม / กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

🌾เวลา 09.00 น. ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย ศ.ดรสุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถนำแผนงานไปปฏิบัติได้จริง ตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาของประชาชน และเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และนำเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
🌾เวลา 13.00 น. “BreakOutRoomZoomแผนงาน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนของจังหวัดต่างๆที่เข้าฝึกอบรม ได้รับฟังการนำเสนอแผนงาน/โครงการ จากตัวแทนทั้ง 12 อำเภอ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละอำเภอ อีกทั้งได้ให้กำลังใจทีมนักขับเคลื่อนฯ อันเป็นความหวังอย่างยิ่งของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนคนไทย
🌾เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting กับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โอกาสที่มาพบปะผู้เข้ารับการอบรม “นายอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รุ่นที่1” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ผู้เข้าอบรมและภาคีเครือข่ายที่กำลังอบรมอยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ได้ “สร้างทีมเข้มแข็งด้วยใจและอุดมการณ์ฯ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

🌾นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ถวายและมอบเกียรติบัตรสำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่จบหลักสูตร จากนั้นกล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรม โดยเน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลกำหนดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สามารถ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นกำนันประจำรุ่น ได้สั่งใส่รหัสปรบมือ “เราทำได้” เพื่อปลุกพลังให้ทีมอำเภอกลับลงไปทำงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3D3Ah2V

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ศพช.สระบุรี💞

……….

#อำเภอ #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #Dcast

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)