🌻ก้าวสู่วันที่สองของโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 @ศพช.สระบุรี 🌻

🌻ก้าวสู่วันที่สองของโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 @ศพช.สระบุรี 🌻

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 05.00-23.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ โดยศพช.สระบุรี ได้รับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 8 รุ่น รวม 980 คน จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดร้อยเอ็ด

ในรุ่นที่ 2 นี้เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง จาก 13 อำเภอ (อ.ดอนพุด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี , อ. บำเหน็จณรงค์ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ,อ.ธวัชบุรี อ.ทุ่งเขาหลวง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด , อ.เมือง จ.อุทัยธานี , อ.ชำสูง อ.ชุมแพ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ,อ.ชุมตาบง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ) รวม 130 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

🌾เวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดย คณะวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ศพช.สระบุรี

🌾เวลา 09.00 น. บรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง โดย อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

🌾เวลา 13.00 – 18.00 น. เสวนาตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน

(.)เสวนารอบที่ 1 ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก

4. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

🔴เสวนารอบที่ 2 ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

3. นายพิรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

4. นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

5. นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

🌾เวลา 19.00 น. ถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
🌾เวลา 22.00 น. ประชุมทีมศพช.สระบุรีและทีมปกครองเพื่อทบทวนกิจกรรมหลังฝึกอบรม (After Action Review : AAR) เพื่อนำไปปรับใช้ในครั้งหน้า

📢ข่าว ศพช.สระบุรี : https://bit.ly/3GYQHuK

💞มิตรภาพเริ่มต้นที่นี่ @ศพช.สระบุรี💞

……….

#อำเภอ #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #Dcast

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

#130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #ศูนย์ฝีกอบรมที่ดีมีมาตรฐาน #ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

🌾ทีมข่าว ศพช.สระบุรี🌾

✌️Admin. กล้วยไข่หวาน🍌🍌

(Visited 1 times, 1 visits today)