วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

"เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน"

พันธกิจ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การเป็นทีมงานมืออาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ

พัฒนาระบบงานให้บริการแบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกลไกประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)