ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะฐานเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะฐานเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

05 พฤศจิกายน 2564 /

15:18 น. /

ดาวน์โหลด