VDO กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” (กรณีศึกษาเรื่องบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา)

VDO กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง โครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)