โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฝึกปฏิบัติสาธิตบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA Copy

🌻ศูนย์ศึกษาและพัฒนาขุมชนสระบุรี 🌻

🌷30 ตารางวา เริ่มแล้ว ที่นี่ ศพช.สระบุรี 🌷

🍀วันที่ 8-10 กันยายน 2564🍀
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฝึกปฏิบัติสาธิตบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอาจารย์สมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรและอาหารธรรมชาติมูลนิธิ MOA ไทย
ในการนี้ นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกคน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯในวันนี้
– แนวคิดการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
– หลักการปลูกพืชตามหลักเกษตรธรรมชาติ (MOA)
หลังจากการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎแล้ว คณะอาจารย์และผู้เข้าประชุมเขิงปฏิบัติการฯ ได้ลงพื้นที่แปลงบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา และร่วมกันสำรวจ ออกแบบแปลงแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน การสาธิต และร่วมลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมีความรู้ความเข้าใจ ได้ทักษะประสบการณ์เกิดการร่วมแรงร่วมใจ และมุ่งหวังที่จะเกิดบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA ในระดับต้นแบบต่อไป

#MOA
#MOUMOA
#บ้านพอเพียงModel30ตารางวา
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#UNFAO
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
#WorldSoilDayCDDsaraburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
#ChangeForGood

❤️ทีมข่าว ศพช.สระบุรี ❤️
🎀สาวนุ้ยรายงาน🎀

 

(Visited 1 times, 1 visits today)