30 ตารางวา เรียนรู้และปฏิบัติด้วยรักและความปราณีต

🌻ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 🌻
🌷30 ตารางวา เรียนรู้และปฏิบัติด้วยรักและความปราณีต🌷
🍀วันที่ 5-8 กันยายน 2564🍀
นายสุรพล ท้าวพรหม
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วยทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ดำเนินงานบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา ด้วยแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุวัฒน์ ชำนาญกิจ และอาจารย์สมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรและอาหารธรรมชาติ มูลนิธิ MOA ไทย มาแนะนำ เสริมเติมเต็ม พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมเจ้าหน้าที่ ศพช.สระบุรี
กิจกรรม 4 วันนี้ ได้แก่
🔑 กลับกองปุ๋ยหมักตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA
🔑 ปรุงดินให้พร้อมปลูก ด้วยการพรวนดิน แล้วนำดินใบก้ามปูที่ย่อยสลายแล้วโรยไว้ที่แปลงบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา
🔑 ห่มดินโดยใช้ฟางข้าว ทั้งบนแปลงและทางเดินระหว่างแปลง
🔑 ล้อมรั้วรอบแปลงด้วยไม่ไผ่พร้อมทั้งขึงสแลนรอบแปลง เพื่อกันสัตว์เข้ามาเหยียบย่ำแปลงผัก
🔑 เพาะเมล็ดผักสวนครัว (ผักสมรม และผักตามฤดูกาล) ได้แก่ พริก มะเขือ มะเขือยาว คะน้า ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน)
🔑 ปลูกพืชผักสมรม
🔑 ปรับแต่งพื้นที่รอบๆ แปลง
🔑 ปรับแต่งจุดถ่ายภาพ
🔑 ตกแต่งแปลงให้สวยงาม พร้อมทั้งปลูกดอกไม้เพื่อบริหารจัดการแมลง
โดยกิจกรรมใน 4 วันนี้ ได้นำแนวคิดการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการปลูกพืชตามหลักเกษตรธรรมชาติ (MOA)
มาประยุกต์ใช้ โดยได้เรียนรู้จาก บุคคลต้นแบบ ผู้มีสุขภาพกายดี มีใจที่งดงาม มีการส่งเสริมให้บุคลากร ศพช.สระบุรี มีสุขภาวะที่ดี และได้ร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ ปฏิบัติด้วยความปราณีต เกิดการร่วมแรงร่วมใจ และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเกิดบ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ MOA หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในระดับต้นแบบ เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้ต่อไป
❤️ทีมข่าว ศพช.สระบุรี ❤️
🎀สาวนุ้ยรายงาน🎀
(Visited 1 times, 1 visits today)