ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสุรพล ท้าวพรหม

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

คลัง KM รายบุคคล ศพช.สระบุรี

หนังสือราชการ

ทะเบียนผู้เข้าอบรม

รับสมัครงาน