ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายทองคูณ บุญศร

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

คลัง KM รายบุคคล ศพช.สระบุรี

ทะเบียนผู้เข้าอบรม

รับสมัครงาน

หนังสือราชการ